Įstatymai

          LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

                     Į S A K Y M A S

 

              2000 m. birželio 27 d. Nr. 258

                         Vilnius

 

DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ

                       PATVIRTINIMO

 

 Vadovaudamasis Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų (Žin.,

2000,  Nr.  32-905) 2 punktu ir Aplinkos  ministerijos   nuostatų

(Žin., 1998, Nr. 84-2353) 11.5 punktu:

 1.  T  v  i  r  t  i n  u    Medžioklės  Lietuvos   Respublikos

teritorijoje taisykles (pridedama).

 2. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 511

(nuo 2002 m. spalio 10 d.)

(Žin., 2002, Nr. 97-4308 )

 3. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 511

(nuo 2002 m. spalio 10 d.)

(Žin., 2002, Nr. 97-4308)

 4. Laikau netekusiais galios:

 4.1.  Lietuvos  Respublikos  aplinkos apsaugos ministro 1996 m.

spalio  4  d.  įsakymą  Nr. 142 "Dėl aptvarų medžiojamajai faunai

laikyti  steigimo  ir naudojimo laikinosios tvarkos patvirtinimo"

(Žin., 1996, Nr. 133-2595);

 4.2.  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio

28  d. įsakymą Nr. 114 * "Dėl lapių medžioklės sezono nustatymo ir

medžiojamosios   faunos   sąrašo   pakeitimo"  (Žin.,  1999,  Nr.

38-1177).

 5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje  sistemoje

vadovautis reikšminiais žodžiais: "gyvūnija", "valdymo sistema".

 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. D1-30

(nuo 2006 m. sausio 27 d.)

(Žin., 2006, Nr. 10-392) redakcija

 Pavedu  Aplinkos  ministerijos  Bendrųjų reikalų departamentui,

atsižvelgus   į  apskričių  viršininkų  administracijų  pateiktas

paraiškas  dėl  Lietuvos  Respublikos  medžiotojo  bilieto blankų

poreikio,  organizuoti  Lietuvos  Respublikos  medžiotojo bilieto

blankų pagaminimą.

 

APLINKOS MINISTRAS                             DANIUS LYGIS

                      ______________

-----------

*Ištaisyta TIC

 

                              PATVIRTINTA

                              Lietuvos Respublikos aplinkos

                              ministro 2000 m. birželio 27 d.

                              įsakymu Nr. 258

 

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

  2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768

  (nuo 2010 m. rugsėjo 19 d.)

  (Žin., 2010, Nr. 110-5652 ) redakcija


  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

  2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

  (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

 

MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

 

                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Medžioklės  Lietuvos Respublikos teritorijoje   taisyklės

(toliau - Medžioklės taisyklės) nustato medžiojamųjų gyvūnų rūšių

sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, medžioklės būdus ir  jų

taikymo  terminus,  draudžiamus ir leidžiamus naudoti   įrankius,

medžiojamųjų  gyvūnų,  kurių medžiojimas yra ribojamas,   sąrašą,

kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės

plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje tvarką, saugaus elgesio

medžioklėje ir kitus medžiojimo reikalavimus.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

   (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

   (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

     2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

     (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

     (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

gyvūnų šėryklos - stacionarūs įrenginiai (ėdžios, pašiūrės su

stogais, loviai, automatiniai ir kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose

yra  daugiau  kaip  100  kilogramų  pašarų),  šėrimo aikštelės ar

šėrimo vietos, kuriose išpilta daugiau kaip 100 kilogramų pašarų.

Gyvūnų  šėryklose  medžiojamieji  gyvūnai šeriami siekiant padėti

jiems  išgyventi  jų natūraliai mitybai nepalankiu laikotarpiu ar

atitraukti  juos  nuo žemės ūkio pasėlių ir taip sumažinti daromą

žalą;

2.2. licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti - dokumentas,

suteikiantis  teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį  gyvūną

tam  tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant   specialios

paskirties  plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą   licencijuojamą

gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba  ir

licencija yra neatskiriamos;

2.3. medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai - medžioklės sezono  (nuo

vienų  metų  balandžio l d. iki kitų metų kovo 31 d.) metu   gimę

(atvesti,  išsiritę)  medžiojamieji gyvūnai iki kito   medžioklės

sezono  pradžios.  Vėliau  jie laikomi  suaugusiais  ir   antrąjį

medžioklės   sezoną  vadinami  antramečiais,  sulaukę trečiojo

medžioklės sezono - trečiamečiais ir t.t.;

2.4.  medžioklės lapas - dokumentas, kuriuo medžioklės  plotų

naudotojas  leidžia  jame  nurodytam medžiotojui  medžioti   arba

medžioklės  vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose  medžioklės

plotuose  nurodytu laikotarpiu. Medžioklės lapo pavyzdinė   forma

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio

30 d. įsakymu Nr. D1-81;

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-364

     (nuo 2014 m. balandžio 23 d.)

     (TAR, 2014-04-22, 2014-04615)

     redakcija

medžioklės  produkcija - sumedžioti (nušauti, sugauti gyvi ar

negyvi)  medžiojamieji  gyvūnai, kuriems yra nustatytas leistinas

medžioklės terminas, ar šių gyvūnų dalys;

2.6. neatrankinis medžioklės būdas - medžioklės būdas, kuriuo

medžiojant  gali  būti daromas neigiamas poveikis  rūšiai   (arba

giminingų  rūšių  grupei) arba rūšies vienos lyties  ar   amžiaus

grupės individams;

2.7.  neperspektyvi  bebravietė - vieta, kurioje  dėl   bebrų

veiklos  konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei  žalai

automobilių  keliams, geležinkeliams, vandens saugyklų  pylimams,

pastatams  ar melioracijos statiniams, dėl pastatytos   užtvankos

semiami  žemės  ūkio pasėliai ar kitos naudmenos ar miškas   arba

užtvanka  yra ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingoje  upėje

ar jos ruože, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos  Vyriausybės

2004  m.  rugsėjo  8  d. nutarimu Nr. 1144  "Dėl  ekologiniu   ir

kultūriniu   požiūriu   vertingų  upių  ar  jų   ruožų sąrašo

patvirtinimo";

2.8.  teisė  medžioti  -  asmens įgyta  teisė,  teisės   aktų

nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus  Lietuvos

Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas  nesiejamas

su   prievolėmis  nustatyta  tvarka  teikti  duomenis Lietuvos

Respublikos  medžiotojų  sąvadui  ir  atlikti  saugaus elgesio

medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą.

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

     2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

     (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

     (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

viliojimo vieta - medžioti tykojant ar sėlinant skirta vieta,

kurioje specialioje talpoje gali būti  ne daugiau kaip 100 kilogramų natūralios kilmės masalo   arba   medžiojamieji   gyvūnai   viliojami   iškamšomis, muliažais,  profiliais,  viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais  ar krykštėmis. Jei vienoje vietoje arba mažesniu nei 100 metrų  atstumu  keliose  vietose  medžiojamųjų  gyvūnų viliojimui naudojama  daugiau  kaip 100 kilogramų masalo, tokia vieta (vietos)laikoma gyvūnų šėrykla. Kiekviename medžioklės plotų vienete (10 km2 (100 ha) plote) gali būti įrengta ne daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų.

2.10.   kitos  Medžioklės  taisyklėse  vartojamos sąvokos

suprantamos  taip,  kaip  jas  apibrėžia  Lietuvos Respublikos

medžioklės  įstatymas ,  Lietuvos Respublikos ginklų ir   šaudmenų

kontrolės  įstatymas   ir  Lietuvos  Respublikos  saugaus eismo

automobilių keliais įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

      (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

   (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

Medžiojamieji  gyvūnai  skirstomi  į  stambiąją  ir smulkiąją

medžiojamąją   fauną.   Prie  stambiosios  medžiojamosios  faunos

priskiriami   šie   gyvūnai:  rudoji  meška,  stumbras,  briedis,

taurusis  elnias,  dėmėtasis elnias, danielius, muflonas, stirna,

šernas,  vilkas, lūšis, kurtinys. Prie smulkiosios medžiojamosios

faunos  priskiriami  šie  gyvūnai:  lapė,  mangutas,  paprastasis

šakalas,  paprastasis  meškėnas,  ūdra,  miškinė kiaunė, akmeninė

kiaunė,   europinė  audinė,  kanadinė  audinė,  juodasis  šeškas,

barsukas,  šermuonėlis,  žebenkštis,  pilkasis  kiškis,  baltasis

kiškis, bebras, nutrija, ondatra, laukinės žąsys, laukinės antys,

laukys,  tetervinas,  virbė  (jerubė), kurapka, fazanas, putpelė,

laukiniai  karveliai, slanka, perkūno oželis, didysis kormoranas,

pilkasis garnys, varniniai paukščiai.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-101

   (nuo 2014 m. vasario 4 d.)

   (TAR, 2014-02-03, 2014-00856) redakcija

Medžiojamieji   gyvūnai   medžiojami   Medžioklėstaisyklių

nustatyta tvarka, atsižvelgiant į populiacijų gausumą, geografinį

paplitimą  ir  veisimosi  greitį,  siekiant nepakenkti pastangoms

apsaugoti jas jų areale.

Medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus,  kuriems

Medžioklės  taisyklėse  yra nustatytas leistinas  jų   medžioklės

terminas. Žvėris ir   paukščius, kurie    nepriskirti

medžiojamiesiems,  taip  pat  medžiojamuosius  gyvūnus,   kuriems

nenustatytas  leistinas  jų  medžiojimo  terminas,  be atskiro

Aplinkos  apsaugos  agentūros leidimo medžioti, tyčia žudyti   ir

gaudyti  kitais būdais draudžiama visus metus. Šis   reikalavimas

netaikomas  naikinant  pelinius  graužikus, kurie  neįtraukti   į

Lietuvos  Respublikos  saugomų  gyvūnų, augalų  ir  grybų   rūšių

sąrašą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2003

m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų

gyvūnų,  augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo", ir  kurmius.

Benamiai  šunys ir katės nėra laikomi medžiojamaisiais  gyvūnais,

tačiau  medžioklės  plotų  naudotojai  turi  teisę  gaudyti ir

numarinti  medžioklės plotuose sutiktus benamius šunis ir   kates

laikydamiesi  Lietuvos  Respublikos  gyvūnų globos,  laikymo   ir

naudojimo  įstatymo  reikalavimų. Sunaikinti benamius  šunis   ir

kates jų nesugavus leidžiama tik tuo atveju, jeigu benamis šuo ar

katė  kelia  grėsmę žmonių sveikatai ar turtui, taip  pat   jeigu

atitinkamoje  vietovėje  tam  tikru laiku Valstybinė  maisto   ir

veterinarijos tarnyba užfiksavo šių gyvūnų platinamų užkrečiamųjų

ligų   atvejus  ir  medžioklės  plotų  naudotojams  išdavė tai

liudijančią  pažymą  arba vietovė  savivaldybės   administracijos

direktoriaus įsakymu paskelbta pasiutligės grėsmės zona.

Valstybinei   maisto  ir  veterinarijos  tarnybai įstatymų

nustatyta  tvarka paskelbus gyvūnų užkrečiamųjų ligų   epizootijų

zonas  ir/ar  padidintos grėsmės zonas, šiose teritorijose   gali

būti  nustatytos papildomos gyvūnų gausos reguliavimo  priemonės,

būdai ir terminai siekiant užkirsti kelią šių ligų plitimui.

 

 II. TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS

 

5.   Aplinkos   ministerijos  regiono   aplinkos apsaugos

departamento  teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo   komisija

(toliau   šiame   skyriuje  -  Komisija)  medžioklės egzaminą

organizuoja  ne  rečiau kaip vieną kartą per metus.   Informacija

apie  rengiamą medžioklės egzaminą, saugaus elgesio   medžioklėje

žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą,  organizuojamą

pagal  Medžioklėstaisyklių  8  punkto  reikalavimus,   Komisija

paskelbia vietos spaudoje, nurodydama darbo kalendorinį  grafiką,

vietą, laiką ir Medžioklėstaisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų

pateikimo terminą.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

   (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

   (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Asmuo,  pageidaujantis  įgyti  teisę medžioti ir kuriam pagal

Lietuvos  Respublikos  medžioklės  įstatymo   (Žin., 2002, Nr. 65-

2634 )  14   straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti

suteikta,  privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos

dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų

tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

6.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta

gimimo data arba asmens kodas;

6.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

     2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

     (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

     (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

pažymėjimus  apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą

stažuotę  pagal  Medžiotojų  mokymo  kursų ir stažuotės programą,

patvirtintą   Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2002  m.

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307 ; 2009, Nr.

145-6459 ),   arba   aukštojo   ar  aukštesniojo  mokslo  diplomą,

liudijantį  įgytą  aukštąjį  ar  aukštesnįjį  biomedicinos mokslų

studijų  srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų

metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą

egzaminą;

6.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

6.4. pažymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės

įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1-5 punktų reikalavimus;

6.5.   dvi  amžių  atitinkančias  fotonuotraukas, skirtas

dokumentams įforminti.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-599

   (nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d.)

   (TAR, 2015-08-26, 2015-13013) redakcija

Visus   6   punkte   nurodytus   dokumentus  pateikusiems  ir

išlaikiusiems  medžioklės  egzaminą  asmenims  medžiotojo bilietą

Komisijos   pirmininkas   išduoda   per  30  kalendorinių  dienų.

Išduodamas  medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas atitinkamo

Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamento

herbiniu  antspaudu  ir  medžiotojo  bilietą  išduodančio  asmens

parašu.  Medžiotojo  bilietą  gaunantis  asmuo  turi  sumokėti už

bilieto  pagaminimą.  Komisijos  pirmininkas  Medžiotojų  bilietų

išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį,

asmens,  kuriam  išduodamas  bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją

vietą.  Registre  pasirašo  bilietą  gavęs medžiotojas ir bilietą

išdavęs  asmuo,  nurodydami  savo  vardą,  pavardę  ir  pareigas.

Pametus  arba  sugadinus bilietą arba nelikus vietos įrašams apie

duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo

bilietas.  Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos

senajame   medžioklės  biliete  buvusios  žymos  apie  medžiotojo

kvalifikaciją  (jei  informacija yra Medžiotojų sąvade), nurodoma

data,  iki  kada  galioja  žyma  apie saugaus elgesio medžioklėje

žinių   ir   praktinių   medžiojimo   įgūdžių   patikrinimą,   ir

patvirtinamos  atitinkamo  Aplinkos ministerijos regiono aplinkos

apsaugos  departamento  herbiniu  antspaudu.  Medžiotojo  bilieto

pavyzdinę  formą  tvirtina aplinkos ministras. Medžiotojo bilieto

blankų   gamybą  pagal  Aplinkos  ministerijos  regionų  aplinkos

apsaugos  departamentų pateiktas paraiškas organizuoja Valstybinė

aplinkos apsaugos tarnyba.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-565

   (nuo 2011 m. liepos 22 d.)

   (Žin., 2011, Nr. 94-4456) redakcija

Kas   penkeri   metai  medžiotojų  organizacijų,  vienijančių

medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos

organizuoja  medžiotojų  saugaus  elgesio  medžioklėje  žinių  ir

praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau - Patikrinimas).

Medžiotojų  organizacijoms nepriklausančių medžiotojų Patikrinimą

organizuoja  Komisijos.  Informaciją  apie  organizuojamą saugaus

elgesio medžioklėje žinių patikrinimą Komisija skelbia kartu su 5

punkte numatyta skelbti informacija.

Saugaus  elgesio  medžioklėje žinių patikrinimas   atliekamas

testuojant  raštu.  Testų klausimų programa ir turinys   atitinka

Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo

ir  pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo   klausimus

tvirtina aplinkos ministras.

Testą  sudaro  10 klausimų: 9 klausimai iš  saugaus   elgesio

medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje  šaudymo

situacija  (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių.   Testas

laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta  į

ne  mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo,  atlikti

praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių  medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas   pagal

Medžioklės   egzamino  tvarkos  aprašo,  patvirtinto Lietuvos

Respublikos  aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu  Nr.

510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje

žinių  ir  praktinių medžiojimo įgūdžių  patikrinimo   protokole.

Protokolą  pasirašo  visi Patikrinimą atlikę asmenys.  Pagal   šį

protokolą  šiame  punkte nurodytų komisijų pirmininkai   Lietuvos

Respublikos  medžiotojo  bilieto paskutiniame  puslapyje   "Kitos

žymos"  įrašo  žymą,  kurią  sudaro:  užrašas  "Saugaus   elgesio

medžioklėje  žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių   patikrinimas

atliktas", vardas, pavardė, parašas, data.

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

   2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

   (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

   (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

Asmenys,  kuriems  už  Medžioklėstaisyklių pažeidimus teisė

medžioti,   vykdant  nutarimą  administracinio  teisės  pažeidimo

byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą

privalo  Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai

patvirtinančią pažymą AM regiono aplinkos apsaugos departamentui,

laikinai  paėmusiam  medžiotojo bilietą. Jei asmuo minėtus teisės

pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių

ar  psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti

dokumentai   grąžinami   įvykdžius   išvardytus  reikalavimus  ir

pateikus   dokumentus,   liudijančius,   kad  asmuo  teisės  aktų

nustatyta  tvarka  išklausė  paskaitų  kursą  apie  alkoholio  ir

narkotikų žalą sveikatai.

 

III. MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR

                        TERMINAI

 

10. Medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones:

10.1. įrankius:

10.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-427

        (nuo 2014 m. gegužės 20 d.)

        (TAR, 2014-05-19, 2014-05492) redakcija

ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais

taikikliais  ar be jų, B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius

ginklus   (tik  tuo  atveju,  kai,  siekiant  nutraukti  kančias,

pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas);

10.1.2. tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančias gyvo ir

nesužeisto gyvūno pagavimą;

10.1.3.  selektyviuosius  spąstus,  užtikrinančius staigią

pagauto gyvūno žūtį;

10.2. priemones:

10.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

        (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

        (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

iškamšas,  profilius,  muliažus,  krykštes, natūralios kilmės

masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilioklius, vilbynes;

10.2.2. peilius, vėliavėles;

10.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358

        (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

        (TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija

medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

10.2.4. žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius

ar  kilnojamuosius tykojimo bokštelius ir dirbtines   priedangas,

slėptuves;

10.2.5. sausumos ir vandens transporto priemones;

10.2.6. medžioklinius prožektorius, kurių šviestuvas žibintas

pritaisytas prie šautuvo (leidžiama naudoti tik medžiojant šernus

tykojant).

11. Medžioti leidžiama šiais būdais:

11.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

varant - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas;

11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

varant tyliuoju būdu - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, esančių tam skirtuose bokšteliuose, nekeldami triukšmo (nešūkaudami ir nenaudodami papildomų garsinių priemonių) varo varovai, gerai pažįstantys mišką, kuriame medžiojama, ir šunys. Prieš pradedant tokią medžioklę, medžioklės būdas (varant tyliuoju būdu) nurodomas medžioklės lape;

11.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

tykojant - kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip. Ši nuostata netaikoma, kai medžioklės bokšteliai smulkiajai medžiojamajai faunai medžioti statomi medžioklės plotų vienetuose, suformuotose žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;

11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

sėlinant - kai prie medžiojamojo gyvūno prisėlinama, gyvūną pabaido ar sustabdo medžioklinis šuo, medžiojamasis gyvūnas priviliojamas viliokliu ar vilbyne. Vandens paukščius, bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis irkline (nemotorine) valtimi. Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu - ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus;

11.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

su šunimis - kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį. Medžiojant šiuo būdu, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos;

11.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

grandine - kai medžiotojai, sustoję linija, eina atviru lauku;

11.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

katilu - kai medžiotojai eina į centrą, apsupę tam tikrą atvirą lauko plotą;

11.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

su plėšriaisiais paukščiais - kai smulkioji fauna gaudoma, pasitelkus specialiai apmokytą plėšrųjį paukštį;

11.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

gaudant spąstais, gaudyklėmis - kai gyvūnai gaudyklėmis gaudomi gyvi ir nesužeisti arba plėšrieji žvėrys (išskyrus vilką), bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie garantuoja staigią pagauto gyvūno žūtį ir pagal jų naudojimo sąlygas garantuoja, kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems gaudyti spąstai neskirti;

11.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

su vėliavėlėmis - kai medžiojamieji gyvūnai medžiojami medžioklės plotų dalį apjuosiant specialia virve su vėliavėlėmis;

11.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

esant nepalankioms medžiojamiesiems gyvūnams gamtinėms sąlygoms, Aplinkos ministerija gali nustatyti apribojimus leidžiamiems medžioklės būdams.

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki

    2018 m. balandžio 30 d.)

    (TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija

Medžioklinius  šunis  ir  plėšriuosius  paukščius  tam tikram

medžioklės   būdui   parengti   arba   lauko  bandymus,  varžybas

medžioklės  plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik

leidžiamu   šiais   būdais  medžioti  terminu.  Šiems  renginiams

medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei

būtinus  dokumentus.  Kitais  atvejais  medžioklės plotuose šunys

vedžiojami tik su pavadėliais.

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358

    (nuo 2018 m. gegužės 1 d.)

    (TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija

Medžioti  leidžiama  tik  su  šunimis,  su  kuriais nustatyta

tvarka  atlikti  medžioklinių  šunų lauko bandymai. Medžioklinius

šunis  ir  plėšriuosius  paukščius  tam  tikram  medžioklės būdui

parengti   arba  lauko  bandymus,  varžybas  medžioklės  plotuose

natūraliomis  sąlygomis  vykdyti  leidžiama  tik  leidžiamu šiais

būdais  medžioti  terminu.  Šiems  renginiams medžioklės plotuose

organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus.

Kitais  atvejais  medžioklės  plotuose  šunys  vedžiojami  tik su

pavadėliais.

13.  Medžioti  leidžiama  tik  su  legaliai  įsigytais   arba

nelaisvėje   išaugintais  plėšriaisiais  paukščiais. Leidimus

nelaisvėje  veisiamų  ar  legaliai  iš  užsienio  šalių įvežtų

plėšriųjų  paukščių  laikymui,  vadovaudamiesi  Laukinių   gyvūnų

laikymo   nelaisvėje   taisyklėmis,   patvirtintomis Lietuvos

Respublikos   aplinkos   ministro  ir  Valstybinės  maisto ir

veterinarijos  tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d.  įsakymu

Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 2008, Nr. 6-227),  išduoda

Aplinkos  ministerijos regionų aplinkos apsaugos   departamentai.

Plėšriuosius  paukščius  paimti iš laisvės  medžioklės   tikslams

draudžiama.

14. Suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis  Elninių

žvėrių  atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais  Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.  124

(Žin.,   2002,  Nr.  32-1221 ),  gali  medžioti  tik medžiotojo

selekcininko  kvalifikaciją,  suteiktą vadovaujantis   Medžiotojų

selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2   d.

įsakymu  Nr.  D1-185   (Žin., 2008,  Nr.  42-1576),   nuostatomis,

turintis  medžiotojas.  Asmenims,  turintiems  užsienio šalyse

išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, reikalavimas

turėti  medžiotojo selekcininko kvalifikaciją netaikomas,  tačiau

prieš  medžioklę  medžioklės  vadovas  turi  supažindinti   šiuos

medžiotojus  su  Elninių žvėrių atrankinės  medžioklės   nuostatų

reikalavimais.

15. Medžioklės terminai (datos nurodomos imtinai):

15.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir briedžių antramečius patinus bei suaugusius tauriųjų elnių ir briedžių patinus varant tyliuoju būdu)) medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;

15.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

15.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

        (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

        (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

briedžius:

patinus  -  nuo  rugsėjo  1  d.  iki  gruodžio  15  d.   (tik

medžiotojams selekcininkams);

antramečius  patinus - nuo rugsėjo 1d. iki vasario 1 d.  (tik

medžiotojams selekcininkams);

pateles - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

jauniklius - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

15.2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

        (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

       (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

tauriuosius elnius:

patinus  -  nuo  rugpjūčio  15  d. iki  vasario  1  d.   (tik

medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

15.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

        (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

        (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

danielius:

patinus - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik  medžiotojams

selekcininkams);

pateles - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jauniklius - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

15.2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

        (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

        (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

stirnas:

patinus  -  nuo  gegužės  15  d.  iki  spalio  15  d. (tik

medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

15.2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37

        (nuo 2014 m. sausio 20 d.)

        (TAR, 2014-01-15, 2014-00197) redakcija

šernus - visus metus;

15.2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

        (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

        (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

vilkus , paprastuosius šakalus -  nuo  spalio  15  d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą  vilkų  sumedžiojimo  limitą,  vilkų medžiojimo sezonasnutraukiamas anksčiau);

15.2.7.  miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus   -

nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;

15.2.8. barsukus - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.9. pilkuosius kiškius - nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1

d.  (laukuose  per  medžioklės sezoną leidžiama  organizuoti   ne

daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame

kaip  4000  ha,  ir  4  medžiokles  medžioklės  plotų vienete,

didesniame   kaip  4000  ha.  Apie  konkrečias  pilkųjų kiškių

medžioklių  laukuose  datas  iš anksto  informuojama   atitinkama

Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos  apsaugos   departamento

rajono (miesto) agentūra);

15.2.10. bebrus - nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

15.2.11.  želmenines ir baltakaktes žąsis - nuo rugsėjo 1  d.

iki gruodžio 15 d.;

15.2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

         2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

         (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

         (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

didžiąsias antis,   rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles - nuo rugpjūčio 15 d. iki

gruodžio 15 d.;

15.2.13. kuoduotąsias antis, laukius - nuo rugsėjo 15 d.  iki

gruodžio 15 d.;

15.2.14.  perkūno  oželius, slankas - nuo rugsėjo 1  d.   iki

gruodžio 1 d.;

15.2.15. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-182

         (nuo 2013 m. kovo 9 d.)

         (Žin., 2013, Nr. 25-1232)

15.2.16. fazanus - nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

15.2.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

         2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

         (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

         (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

keršulius - nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.18. kovus, pilkąsias varnas - nuo liepos 1 d. iki kovo 1

d.;

15.2.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

         2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

         (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

         (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

lapes,   mangutus,   paprastuosius   šakalus,   paprastuosius

meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras - visus metus;

15.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

      (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

      (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

medžioklės  plotų  naudotojai,  norėdami  nutraukti  sužeisto

medžiojamojo   gyvūno,   kuriam   yra  nustatytas  jo  medžiojimo

terminas,  kančias,  turi  teisę  bet  kuriuo  metu sumedžioti šį

medžiojamąjį  gyvūną.  Apie  jo  sumedžiojimą  būtina  nedelsiant

pažymėti  medžiokles  lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu

arba  el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono

aplinkos   apsaugos   departamento   Gyvosios   gamtos   apsaugos

inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti

rajono  valstybinei  maisto  ir veterinarijos tarnybai, kad šioji

nustatytų  sužeidimo  pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti

žmonių  maistui,  surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo

pagrįstumą.   Medžioklės   plotų   naudotojai   privalo   vykdyti

veterinarijos  specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės

produkcijos naudojimo.

 

                IV. MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI

 

16. Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus:

16.1.  medžiotojo  bilietą su žyma, įrašyta ne daugiau   kaip

prieš vienerius metus, apie duomenų medžiotojų sąvadui  pateikimą

(ši  žyma  neprivaloma  1 metus nuo  teisės  medžioti   suteikimo

datos);

16.2. galiojantį medžioklės lapą;

16.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

      (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

         (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

galiojantį  leidimą  laikyti  (nešiotis)  ginklą  ir  ginklo,

kuriuo medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), jeigu

medžiojama su šaunamuoju ginklu;

16.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

      (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

      (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

licencijas   medžiojamiesiems   gyvūnams   sumedžioti,  jeigu

medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama;

16.5. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-358

      (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

      (TAR, 2014-04-15, 2014-04463)

17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Medžioklės   lapus   išduoti   turi  teisę  medžioklės  plotų

naudotojai  -  fiziniai  ir  juridiniai  asmenys,  turintys pagal

Lietuvos  Respublikos  medžioklės  įstatymo  reikalavimus išduotą

leidimą  naudoti  medžiojamųjų  gyvūnų išteklius medžioklės plotų

vienete,  arba  Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos apsaugos

departamento   įgaliotas   darbuotojas,   kai  medžioklės  lapai,

vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo

teritorijose,   kuriose   medžioti  draudžiama,  tvarkos  aprašu,

patvirtintu   Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2002  m.

rugsėjo  30  d.  įsakymu  Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos

reguliavimo  teritorijose,  kuriose  medžioti draudžiama, tvarkos

patvirtinimo",  išduodami  asmenims,  vykdysiantiems medžiojamųjų

gyvūnų   gausos   reguliavimo   priemones  teritorijose,  kuriose

medžioti  draudžiama.  Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus

po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.

Medžioklės  lapas  nesuteikia teisės  medžioti   medžiojamųjų

gyvūnų,  kurių  medžiojimui  reikalingos  licencijos, neturint

licencijų šiems gyvūnams sumedžioti.

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Licencijos  medžiojamiesiems  gyvūnams  sumedžioti medžioklės

plotų  naudotojams  išduodamos  ir  Medžiojamųjų  gyvūnų išteklių

panaudojimo ataskaitos   teikiamos   vadovaujantis   Licencijų

medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta

Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu   Nr.   444   "Dėl  Licencijų  medžiojamiesiems  gyvūnams

sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo".

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Medžioklės lapą išduodantis asmuo jame turi:

19.1.  įrašyti  medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti,   arba

medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą,

pavardę;

19.2.  nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto,  kuriame

leidžiama medžioti;

19.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;

19.4.  nurodyti  savo vardą, pavardę,  pareigas,   pasirašyti

medžioklės  lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės  lapą

medžioklės  plotų  naudotojo  antspaudu  (jei  medžioklės   plotų

naudotojas yra juridinis asmuo).

20.  Jeigu  medžioklės  lape nėra bent vieno  iš   Medžioklės

taisyklių  19.1-19.4 punktuose nurodytų duomenų, toks  medžioklės

lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai

medžiojantis  medžiotojas,  gavęs tokį medžioklės  lapą,   neturi

teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape

rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju

juridinio  asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo),   išduodantis

medžioklės  lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos   regiono

aplinkos   apsaugos  departamento  įgaliotas  darbuotojas, kai

medžioklės  lapai,  vadovaujantis  Medžiojamųjų  gyvūnų gausos

reguliavimo  teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama,   tvarkos

nuostatomis,  išduodami  asmenims,  vykdysiantiems   medžiojamųjų

gyvūnų   gausos  reguliavimo  priemones  teritorijose, kuriose

medžioti draudžiama.

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

    (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

    (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

Prieš  pradedant  medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape

turi  įrašyti  datą,  dalyvaujančių  medžiotojų (tarp jų ir savo)

vardų  pirmąsias  raides,  pavardes, medžiotojų bilietų numerius.

Medžiotojai  pasirašo  medžioklės  lape  nurodytoje  vietoje, tuo

patvirtindami,  kad  dalyvauja medžioklėje. Pildydamas medžioklės

lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios

ir  pabaigos  laiką.  Prieš  pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą

arba  prieš  išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo

medžiojama,  medžioklės  vadovas  medžioklės lape nurodo, kiek ir

kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą,

medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

    (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

    (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

Licencija  medžiojamajam  gyvūnui sumedžioti galioja tik tame

medžioklės plotų vienete, kuriam buvo išduota.

Gyvūno  sumedžiojimo  vietoje,  prieš  pradedant   sumedžioto

gyvūno  gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas   pažymimas

specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės  plokštelės

yra  užklijuota  licencija:  plombos  dirželis  perveriamas   per

sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos - holograminio lipduko  -

pusės,  ties pažymėta rodykle ir užrašu "Insert", perkišamas  per

metalinį  užraktą  tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio   ilgio

būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba

plombos  dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei  pusė

ilgio, licencija laikoma negaliojančia.

Atvykus  į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant  sumedžioto

gyvūno  dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų   licencijų

numeriai.   Pradėjus   doroti  sumedžiotą  gyvūną, specialios

paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant

plombos  dirželį.  Plombos  informacinė  plokštelė  su  ant   jos

priklijuota licencija nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta

tvarka.

   Sumedžiojus  elninių žvėrių patinus, duomenys  apie   jų

ragus  įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio  patino

dešiniojo  ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis,  skėtra;

tauriojo  elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų  skaičius,

ilgis,  apimtis  ragų  apačioje,  stirnos  patino  dešiniojo   ir

kairiojo ragų šakų skaičius).

Sumedžiojus šernus, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antroje pusėje.     

 

23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

   (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Už   teisingą  medžioklės  lapo  užpildymą  pagal  Medžioklės

taisyklių  21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas

arba   individualiai   medžiojantis   medžiotojas.   Už  teisingą

sumedžiotų  licencijuojamų  gyvūnų  pažymėjimą  pagal  Medžioklės

taisyklių  22  punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba

individualiai  medžiojantis  medžiotojas  ir  gyvūną  sumedžiojęs

medžiotojas.  Medžiotojas  privalo  informuoti  medžioklės vadovą

apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.

 

                    V. MEDŽIOKLĖS EIGA

 

24.   Kai   medžioklėje  dalyvauja  daugiau   kaip vienas

medžiotojas,  medžioklei turi vadovauti medžioklės vadovas,  kurį

paskiria medžioklės lapą išduodantis medžioklės plotų  naudotojas

(juridinio  asmens  atveju  - juridinio asmens vadovas  arba   jo

įgaliotas asmuo). Medžioklės vadovas privalo:

24.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

      (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

      (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

turėti  jam  išduotą  galiojantį  medžioklės  lapą, reikiamas

licencijas  medžiojamiesiems  gyvūnams  sumedžioti  ir Medžioklės

taisyklių  nustatyta tvarka užpildyti medžioklės lapą ir pažymėti

sumedžiotus licencijuojamus gyvūnus;

24.2.  organizuoti medžioklę Medžioklėstaisyklių   nustatyta

tvarka;

24.3.   patikrinti   prieš   medžioklę   visų medžioklėje

dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti  (nešiotis)

medžioklinį ginklą, pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;

24.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

     (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

      (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

parodyti  visiems  medžioklėje  dalyvaujantiems  medžiotojams

šunis, kurie bus naudojami medžioklėje;

24.5.   priminti   visiems   medžioklėje   dalyvaujantiems

medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus;

24.6.   pranešti   visiems   medžioklėje   dalyvaujantiems

medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama;

24.7.   nurodyti  medžiotojams  jų  individualios sėlinimo

teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant;

24.8.  medžioklėje  su  varovais  paskirti  varovų vadovą,

supažindinti  jį  ir  kitus medžioklės  dalyvius  su   medžioklės

tvarka,  būdu,  žvėrių  ir paukščių varymo  kryptimi,   nustatyti

rinkimosi  vietą, laiką, užtikrinti, kad varovai vilkėtų  ryškios

(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos liemenes;

24.9.  sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro  sąlygoms,

žmonių  judėjimui  ar  susitelkimui medžioklės  vietose,   įvykus

nelaimingam atsitikimui;

24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos)  informuoti

atitinkamo  Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos apsaugos

departamentą apie medžioklės metu padarytus Medžioklėstaisyklių

pažeidimus;

24.11.  įvykus  nelaimingam  atsitikimui,  pasirūpinti,   kad

nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, o jeigu

nelaimingas   atsitikimas   susijęs  su   medžioklinio ginklo

panaudojimu - pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą  ir

aprašyti  įvykį (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį   matę

medžioklės dalyviai);

24.12.   nedelsiant  informuoti  policijos  komisariatą ir

atitinkamo  Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos apsaugos

departamento  rajono  agentūrą  apie kiekvieną  medžioklės   metu

įvykusį  nelaimingą  atsitikimą, kurio metu medžiokliniu   ginklu

sužeistas žmogus;

24.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

       (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

       (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

užtikrinti,  kad  sumedžiotų  gyvūnų  skrodimo  ir apdorojimo

atliekos,  plėšriųjų  gyvūnų  kūnai  būtų sumetami tik į pirminio

žvėrių apdorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobes ir laikomasi

Veterinarinės  priežiūros  medžioklėje  reikalavimų,  patvirtintų

Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos  direktoriaus ir

Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2002  m.  spalio 22 d.

įsakymu Nr. 485/550 (Žin., 2002, Nr. 106-4778);

24.14.  užtikrinti, kad būtų atlikta šernienos   veterinarinė

ekspertizė,  ir nurodyti medžiotojams nenaudoti šios   žvėrienos,

kol negautos ekspertizės išvados;

24.15.  organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų  paiešką.

Kai  sužeisto  gyvūno paieška tęsiama už ribų  medžioklės   plotų

vieneto,  kuriame  buvo  sužeistas  gyvūnas,  apie  tai būtina

nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto  ribų,

įrašyti  medžioklės  lapo  antroje pusėje  ir  pranešti   gretimų

medžioklės  plotų naudotojui telefonu arba atitinkamam   Aplinkos

ministerijos  regiono aplinkos apsaugos departamento  padaliniui,

jeigu  sužeisto  gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje   medžioklė

uždrausta.

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Medžioklės   vadovas   turi   teisę   šalinti  iš  medžioklės

medžiotojus,  nevykdančius, teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų

laikytis  Medžioklėstaisyklių  ar  medžioklės  plotų  naudotojo

nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas

medžioklės  lapo  antrojoje  pusėje  ties  medžiotojo  pavarde ir

patvirtindamas įrašą savo parašu.

26.  Medžioklės  vadovas  turi teisę  įgalioti  kitą   asmenį

vadovauti   prasidėjusiai  medžioklei,  pažymėdamas  apie tai

medžioklės  lapo  pirmoje  pusėje ir patvirtindamas  įrašą   savo

parašu,  jeigu medžioklėje paaiškėja, kad medžioklės vadovas  dėl

nenumatytų  aplinkybių  nebegali toliau vadovauti medžioklei   tą

dieną.

27.  Medžioklės  plotų naudotojams, siekiantiems   užtikrinti

geresnę  medžiojamųjų  gyvūnų apsaugą nuo neteisėto   medžiojimo,

rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų  surengti

medžioklių  grafiką atitinkamiems Aplinkos ministerijos   regionų

aplinkos  apsaugos departamentų padaliniams, nurodant  planuojamų

medžioklių  laiką  ir  vietoves, kad  minėti  padaliniai   galėtų

tinkamai  įvertinti  gautus pranešimus apie kitu,  nei   nurodyta

grafike,  laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir  prireikus

ją kontroliuoti.

 

  VI. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITŲ NUSTATYMAS

 

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293

    (nuo 2015 m. gegužės 1 d.)

    (TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija

Medžiojamieji   gyvūnai,   kurių   naudojimas   reguliuojamas

limituojant   jų   medžioklę,   yra:  briedis,  taurusis  elnias,

danielius,   stirna,   vilkas.   Medžiojamieji   gyvūnai,   kurių

naudojimas   reguliuojamas   licencijuojant  jų  medžioklę,  yra:

briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.

Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo

elnio   patinui  sumedžioti  gali  būti  panaudota sumedžioti

atitinkamai  briedžio  jauniklį iki vienerių metų arba   tauriojo

elnio  jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją  briedžio

patinui   sumedžioti  arba  Licenciją  tauriojo  elnio patinui

sumedžioti  ir  sumedžiojus  atitinkamai briedžio  jauniklį   iki

vienerių  metų  arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių   metų,

apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau

licencijuojamų  medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų   šiems

gyvūnams  sumedžioti,  medžioklės  lape  nedelsiant   (pasibaigus

varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir  surašomas

nustatytos  formos  aktas  (1  priedas), kuris  ne  vėliau   kaip

artimiausią   darbo   dieną  pateikiamas  atitinkamo Aplinkos

ministerijos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamento rajono

(savivaldybės) agentūrai.

Kai  medžioklėje  varant, teisėtai medžiojant  stirnų   ir/ar

briedžių  pateles  ir  jauniklius, sumedžiojamas  ragus   numetęs

stirnos  ar  briedžio patinas arba medžioklėje varant,   teisėtai

medžiojant  antramečius  tauriųjų elnių ir/ar briedžių   patinus,

sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2

metais)  gyvūnas  arba  sumedžiojamas  sužeistas medžiojamasis

gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės

lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas  įrašas

apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2  priedas),

kuris  ne  vėliau  kaip  artimiausią  darbo  dieną pateikiamas

atitinkamo  Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos apsaugos

departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje  varant

vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų  medžiojamųjų

gyvūnų,  nei  turima licencijų šiems gyvūnams  sumedžioti,   arba

medžioklėje  varant  teisėtai medžiojant stirnų  ir/ar   briedžių

pateles  ir  jauniklius,  sumedžiotas ragus numetęs  stirnos   ar

briedžio  patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai   medžiojant

antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne

to  amžiaus  gyvūnas, arba sumedžiotas  sužeistas   medžiojamasis

gyvūnas,  kuriam  yra nustatytas jo medžiojimo  terminas,   prieš

pradedant  sumedžioto  gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant   iš

medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu  8(5)

273  2995  informuoja  Valstybinės  aplinkos  apsaugos   tarnybos

Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.

Medžioklės   plotų  naudotojai,  sumedžioję  vilką, prieš

pradedant  sumedžioto  gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant   iš

medžioklės  plotų  vieneto, kuriame buvo medžiojama,  turi   apie

vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti  Valstybinės

aplinkos  apsaugos  tarnybos  Informacijos priėmimo  ir   valdymo

centrą,  ir  ne vėliau kaip per 12 valandų  pateikti   atitinkamo

Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos  apsaugos   departamento

rajono  (savivaldybės)  agentūrai nustatytos formos (3   priedas)

pranešimą,  o  ši  gautą  pranešimą turi tą  pačią  darbo   dieną

pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.

29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Kanopinių žvėrių,   kurių   medžioklė   yra   limituojama,

sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato atitinkamo

Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamento

direktoriaus   įsakymu  sudaryta  savivaldybės  Kanopinių  žvėrių

sumedžiojimo  limitų  nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje -

Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:

29.1.   Aplinkos  ministerijos  regiono  aplinkos apsaugos

departamento rajono (miesto) agentūros;

29.2.  valstybinių miškų valdytojų, Lietuvos miško  savininkų

asociacijos,  Lietuvos  žemės savininkų asociacijos skyrių   (jei

tokie yra šioje savivaldybėje);

29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų  klubus

ir būrelius.

30.   Komisija  sudaroma  taip,  kad  joje  būtų vienodai

atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų  grupės,

nurodytos  Medžioklėstaisyklių 29.1-29.3 punktuose, bet  bendras

narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybinių  miškų

valdytojų (miškų urėdijų ar nacionalinio parko) ir Lietuvos miško

savininkų  asociacijos  atitinkamo skyriaus atstovai į   Komisiją

skiriami  priklausomai  nuo valstybinių ir privačių miškų   plotų

santykio  savivaldybėje  (nuo  1  iki 3  atstovų).  Atstovai   iš

medžiotojų   organizacijų,  vienijančių  medžiotojų  klubus ir

būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui  (nuo

1 iki 3 atstovų).

31.  Komisijos  darbą  organizuoja  pirmininkas, skiriamas

Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos  apsaugos   departamento

direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais  tik

tuo   atveju,  kai  posėdyje  dalyvauja  ne  mažiau  kaip trys

ketvirtadaliai  jos  narių,  o  už  sprendimą  balsuoja   dauguma

posėdyje   dalyvaujančių   narių.   Kai   Komisijos   posėdyje

dalyvaujančių  narių balsai dėl kurio nors sprendimo  pasiskirsto

po  lygiai,  sprendžiamąjį  balsą  turi  Komisijos   pirmininkas.

Posėdžiai  protokoluojami,  protokolą  pasirašo  visi posėdyje

dalyvavę Komisijos nariai.

32.  Kasmet  iki balandžio l d. miškų urėdijų   (nacionalinių

parkų) darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo  poveikio

želdiniams,  žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą   Lietuvos

Respublikos  aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu  Nr.

120   (Žin.,  2001, Nr. 20-677), turi įvertinti  pokytį   neigiamo

poveikio,  daromo  elninių žvėrių miško želdiniams ir   medynams.

Apie  tokį  vertinimą  turi būti informuojami  medžioklės   plotų

naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu.

Vertinimo  rezultatus  miškų  urėdijos  ir  nacionalinių parkų

direkcijos iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.

33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Kasmet   iki  balandžio  5  d.  medžioklės  plotų  naudotojai

Komisijai   turi   pateikti   nustatytos   formos   prašymą   dėl

sumedžiojimo  limitų  nustatymo (4 priedas). Jei medžioklės plotų

vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją,

prašymas   dėl  sumedžiojimo  limitų  nustatymo  pateikiamas  tos

savivaldybės   Komisijai,   kurios   teritorijoje   yra   didesnė

konkretaus  medžioklės  plotų  vieneto  dalis. Prašyme medžioklės

plotų naudotojai turi nurodyti:

33.1. praėjusios medžioklės sezono medžiojamųjų gyvūnų, kurių

medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus;

33.2.   kiek  medžiojamųjų  gyvūnų,  kurių  medžioklė yra

limituojama,   praėjusiame  medžioklės  sezone  buvo faktiškai

sumedžiota pagal atskiras rūšis;

33.3.  preliminarius  prašymo formoje nurodytų   medžiojamųjų

gyvūnų apskaitos duomenis;

33.4. pasiūlymą dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė  yra

limituojama, sumedžiojimo limitų nustatymo ateinančiam medžioklės

sezonui.

34.  Prieš  pradėdama nagrinėti medžioklės  plotų   naudotojų

pateiktus  prašymus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo,   Komisija

turi  priimti sprendimą dėl savivaldybės teritorijos  suskirstymo

pagal  atskirų  elninių  žvėrių  rūšių  elementarių   populiacijų

užimamas   teritorijas.   Rūšies   elementarios   populiacijos

teritorijai  gali  būti  priskiriamas vienas  didesnis  ar   keli

mažesni  miško  masyvai,  kuriuose viso medžioklės  sezono   metu

vyksta elementariai populiacijai priklausančių gyvūnų  migracija.

Šių  teritorijų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis ribomis   ir

stirnoms sudaryti 1-1,5 tūkst. ha medžioklės plotų, briedžiams ir

tauriesiems elniams priklausomai nuo savivaldybės gamtinių sąlygų

- 10-30 tūkst. ha ir daugiau. Miško masyvai paprastai neskaidomi.

Atliekant tokį suskirstymą, medžioklės plotų vienetai negali būti

skaidomi.   Esant   reikalui,   siekdama   geriau koordinuoti

sumedžiojimo limitų nustatymą dideliuose, per keletą savivaldybių

besidriekiančiuose,   masyvuose   Komisija  gali konsultuotis

(organizuoti   bendrus   posėdžius)  su  gretimų     savivaldybių

Komisijomis.

35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Komisija  kasmet  iki  balandžio  15  d. priima sprendimą dėl

sumedžiojimo  limitų  nustatymo.  Priimdama  sprendimą,  Komisija

privalo   atsižvelgti  į  medžioklės  plotų  naudotojų  prašymus,

praėjusios   medžioklės  sezono  sumedžiojimo  duomenis,  elninių

žvėrių  miško  želdiniams  ir  medynams  daromo neigiamo poveikio

pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato

specialių  reikalavimų  dėl  atskirų  medžiojamųjų  gyvūnų  rūšių

sumedžiojimo   limitų.  Komisija  privalo  atitinkamai  sumažinti

nustatytą  tam  tikros  limituojamo  medžiojamojo  gyvūno  rūšies

sumedžiojimo limitą dėl Medžioklėstaisyklių 15.3 ir 28 punktuose

nurodytų  atvejų.  Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų

naudotojus  ar  valstybinių  miškų  valdytojus prašyti papildomos

informacijos, reikalingos sprendimui priimti.

36. Visų medžioklės plotų vienetų, įeinančių į nustatytą  tam

tikros   rūšies   elninių  žvėrių   elementarios populiacijos

teritoriją,  naudotojų  prašymai  dėl šios  rūšies   sumedžiojimo

limitų  nustatymo turi būti svarstomi kompleksiškai. Iš   pradžių

nustatomas visos minėtos teritorijos gyvūnų sumedžiojimo limitas,

vėliau  jis  paskirstomas atskiriems medžioklės plotų   vienetams

priklausomai nuo juose esančių miškų ir laukų medžioklės plotų.

37. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 )

38.  Esant  ginčams  tarp  besiribojančių  medžioklės   plotų

naudotojų   dėl   medžiojamųjų  gyvūnų,  kurių  medžioklė yra

limituojama,  neracionalaus  medžiojimo  prie  medžioklės   plotų

vieneto  ribos, gavusi suinteresuoto medžioklės plotų   naudotojo

raštišką  argumentuotą prašymą, Komisija gali priimti  sprendimą,

kad  atitinkamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos  apsaugos

departamento   padalinys,  išduodamas  pagal  nustatytą limitą

licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jas išduotų  tik

su  įrašytu  tiksliu pavadinimu medžioklės plotų vieneto   dalies

(miško, seniūnijos ir pan.), kurioje medžiojant galioja licencija

medžiojamajam gyvūnui sumedžioti.

39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Medžioklės   plotų   naudotojai,  kurių  medžioklės  plotuose

medžioklės  sezono  metu  dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių,

tauriųjų  elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės

ūkio  ar  miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai,

kurių  naudojamuose  medžioklės  plotuose  nustatyta medžiojamųjų

gyvūnų  sumedžiojimo  limitą  dėl  objektyvių  priežasčių  būtina

peržiūrėti,   gali  iki  konkrečios  medžiojamųjų  gyvūnų  rūšies

medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą,

kad būtų skirtos papildomos licencijos šiems gyvūnams sumedžioti.

Su  prašymu  turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame

buvo   pritarta   šiam  prašymui,  protokolas.  Medžioklės  plotų

naudotojams  pageidaujant,  Komisija  turi  teisę  iki konkrečios

medžiojamųjų  gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti

medžioklės  plotų  naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo

limitus,   neviršijant   bendro   limito,   nustatyto  išskirtoje

elementarios populiacijos teritorijoje.

40.  Komisijos  sprendimas  padidinti  kurios  nors rūšies

medžiojamųjų  gyvūnų sumedžiojimo limitą konkrečios  savivaldybės

teritorijoje  daugiau kaip 50 procentų (palyginti su   paskutiniu

medžioklės  sezonu,  kai  šios rūšies  gyvūnų  medžiojimas   buvo

leidžiamas)   turi  būti  suderintas  su  atitinkamo Aplinkos

ministerijos  regiono aplinkos apsaugos departamentu,  pateikiant

tokio sprendimo motyvus.

41. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp  medžioklės

plotų  naudotojų  ir Komisijos nagrinėja  Aplinkos   ministerijos

regionų aplinkos apsaugos departamentai.

42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Bendras   kanopinių   žvėrių,  kurių  medžioklė  limituojama,

sumedžiojimo  limitas  Lietuvos  Respublikoje įsigalioja Aplinkos

ministerijai  jį patvirtintus pagal Aplinkos ministerijos regionų

aplinkos apsaugos departamentų iki kiekvienų metų balandžio 20 d.

pateiktus suvestinius duomenis;

Vilkų  sumedžiojimo  limitą Lietuvos  Respublikoje   tvirtina

Aplinkos  ministerija,  atsižvelgusi  į  mokslininkų pateiktas

rekomendacijas.

 

 VII. MEDŽIOKLĖS PRODUKCIJA IR JOS NAUDOJIMAS. VETERINARINIAI

                      REIKALAVIMAI

 

43.   Medžioklės  produkcija  priklauso  medžioklės plotų

naudotojams.  Medžioklės  plotų naudotojams taip  pat   priklauso

medžioklės  plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti,   nugaišę,

dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę bei į  teritorijas,

kuriose  medžioti  draudžiama  (išskyrus rezervatus),  iš   greta

esančių medžioklės plotų vienetų atklydę ir čia rasti sužeisti ar

nugaišę,  žuvę  medžiojamieji  gyvūnai ir jų  dalys.   Neteisėtai

sumedžioti  ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys  medžioklės

plotų  naudotojams neperduodami ir realizuojami arba  sunaikinami

Bešeimininkio,  konfiskuoto,  valstybės paveldėto,  į   valstybės

pajamas  perduoto  turto,  daiktinių įrodymų, lobių  ir   radinių

perdavimo,  apskaitymo,  saugojimo,  realizavimo,  grąžinimo   ir

pripažinimo   atliekomis   taisyklių,   patvirtintų   Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr.   634

(Žin., 2004, Nr. 86-3119), nustatyta tvarka.

44. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 )

45. Medžioklės trofėjais laikomos šios Lietuvoje medžiojamųjų

gyvūnų  dalys:  stumbrų, briedžių, tauriųjų ir  dėmėtųjų   elnių,

danielių,  muflonų,  stirninų  ragai su kaukole ar  jos   dalimi,

vilkų,  lūšių,  barsukų, lapių, mangutų kaukolės,  šernų   iltys,

vilkų  ir  lūšių kailiai. Įvairios kritusių medžiojamųjų   gyvūnų

dalys,   nežinomos  kilmės  (kai  nežinomas  medžiotojas arba

sumedžiojimo  data  ar vieta), gaminiai iš  medžiojamųjų   gyvūnų

dalių, taip pat numesti ragai nėra medžioklės trofėjai.

46.  Medžiotojas,  sumedžiojęs  elninius žvėris,  jų   ragus,

pasibaigus  medžioklės  sezonui, pristato į  medžioklės   trofėjų

apžiūrą.  Medžioklės  trofėjų,  pristatomų  medžioklės trofėjų

apžiūrai,  paruošimo,  jų pristatymo ir  vertinimo   reikalavimus

nustato Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, patvirtinta  Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.  124

(Žin., 2002, Nr. 32-1221).

47.  Medžioklės  plotų  naudotojas privalo  savo   medžioklės

plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę.  Sumedžiotų

gyvūnų skrodimo ir dorojimo atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai turi

būti  sumesti  į apdorojimo aikštelės žvėrienos  atliekų   duobę.

Medžioklė leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose,  kurių

naudotojai  yra gavę rajono valstybinės maisto ir   veterinarijos

tarnybos  žvėrių  pirminio apdorojimo aikštelės  apžiūros   aktą,

liudijantį aikštelės tinkamumą naudoti.

Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę raštu susitarę kartu gali

naudoti  ir  keli  medžioklės plotų  naudotojai.  Sudarius   tokį

susitarimą,  reikalavimas  įrengti  pirminio  žvėrių   apdorojimo

aikštelę medžioklės plotų vienete netaikomas ir medžioti  tokiame

medžioklės plotų vienete yra leidžiama.

48.  Atlikus  Medžioklėstaisyklių  24.14  punkte   numatytą

šernienos veterinarinę ekspertizę, medžioklės vadovas  informuoja

medžioklėje  dalyvavusius  medžiotojus apie šernienos   tinkamumą

maistui.

49. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 )

50.  Medžiotojas,  sumedžiojęs žieduotą ar  kitaip   pažymėtą

paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti atitinkamo Aplinkos

ministerijos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamento rajono

agentūrai,  o ši reikiamą informaciją teikia Kauno T.   Ivanausko

zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.

51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą, kuri, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“ patvirtintą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.9 punkte nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.

52.  Nelaisvėje  medžiojamieji  gyvūnai gali  būti   laikomi,

naudojami  ir  į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai   jiems

laikyti   steigiami  tik  laikantis  Laukinių  gyvūnų laikymo

nelaisvėje   taisyklių   reikalavimų.   Medžioklėstaisyklių

reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų

naudojimui   netaikomi,  išskyrus  reikalavimus  dėl leidžiamų

medžioklės  įrankių  ir  priemonių  naudojimo,  saugaus   elgesio

medžioklės metu reikalavimus.

 

VIII. MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE

VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE,

    VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE

 

53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

   Medžiojant    medžioklės plotų   vienetuose,   sudarytuose

žuvininkystės  tvenkinių  teritorijose pagal Lietuvos Respublikos

medžioklės  įstatymo  8  straipsnio 8 dalies reikalavimus (toliau

šiame  skyriuje  -  Žuvininkystės tvenkiniai), papildomai taikomi

54-55 punktų reikalavimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant

į  vietos  sąlygas,  greta esančias paukščių  apsaugai   svarbias

teritorijas   ir   kitus  veiksnius,  medžioklė Žuvininkystės

tvenkiniuose  gali  būti  draudžiama  arba  ribojama nustatant

trumpesnius  leidžiamus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės  terminus,

papildomai  uždraudžiant tam tikrus medžioklės būdus, tam   tikrų

įrankių ar priemonių naudojimą ar nustatant kitus reikalavimus

54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110

       (nuo 2014 m. vasario 7 d.)

    (TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija

Žuvininkystės   tvenkiniuose  leidžiama  medžioti  šernus  ir

smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus:

54.1. šernus, bebrus ir ondatras - visus metus;

54.2. kitus smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus - Medžioklės

taisyklių 15.2 punkte nustatytais terminais.

55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Didieji   kormoranai   Žuvininkystės  tvenkinių  teritorijoje

medžiojami  vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos

15  d.  įsakymu  Nr.  D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617), nustatyta

tvarka.

56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Medžioklė  valstybinių  gamtinių rezervatų buferinės apsaugos

zonose gali būti vykdoma tik vadovaujantis šiais reikalavimais:

56.1.  draudžiama medžioti elninius žvėris, vilkus,  barsukus

ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;

56.2. draudžiama medžioti varant;

56.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971

      (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

     (Žin., 2010, Nr. 144-7379 )

56.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110

      (nuo 2014 m. vasario 7 d.)

      (TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija

leidžiama  sekti  sužeistus  medžiojamuosius  gyvūnus tik iki

valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų

platinamomis   užkrečiamomis   ligomis   priemonių   įgyvendinimo

laikotarpiu  leidžiama  surasti  sužeistą  į valstybinio gamtinio

rezervato  teritoriją  įbėgusį  šerną, apie tai prieš patenkant į

valstybinio   gamtinio  rezervato  teritoriją  telefonu  pranešus

atitinkamos  saugomos  teritorijos  direkcijai,  ir sulaukti šios

saugomos  teritorijos  direkcijos  atstovo, jeigu jis nusprendžia

prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;

56.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110

      (nuo 2014 m. vasario 7 d.)

      (TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija

draudžiama  įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos

jaukinti  ir  vilioti,  išskyrus pašarinius laukelius, įrengiamus

šernų  medžiojimui.  Patvirtintų  kovos  su  gyvūnų  platinamomis

užkrečiamomis ligomis   priemonių   įgyvendinimo   laikotarpiu

leidžiama  įrengti  šėryklas  šernams  ir kitaip juos jaukinti ir

vilioti, siekiant juos sumedžioti;

56.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110

      (nuo 2014 m. vasario 7 d.)

      (TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija

medžioklės  plotų  naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio

gamtinio  rezervato  buferinės  apsaugos  zoną,  prieš pradėdamas

medžioklę,  privalo  telefonu  informuoti  apie  tai  valstybinio

gamtinio rezervato direkciją;

56.7. Saugomų teritorijų tvarkymo planais gali būti nustatomi

kiti  medžioklės  apribojimai, galiojantys valstybinių   gamtinių

rezervatų  buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose  ir

biosferos rezervatuose.

57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110

    (nuo 2014 m. vasario 7 d.)

    (TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija

300  m  zonoje  apie  valstybiniuose  parkuose  ir  biosferos

rezervatuose esančius gamtinius rezervatus, taip pat valstybinius

rezervatus,   kai  nenustatytos  valstybinio  gamtinio  rezervato

buferinės   apsaugos   zonos,   privaloma   laikytis  apribojimų,

nustatytų Medžioklėstaisyklių 56.4-56.5 papunkčiuose.

 

       IX. SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Draudžiama:

58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:

58.1.1. medžioti arba medžioklės plotuose naudoti  medžioklės

įrankius (šaunamaisius ginklus, spąstus) ar medžioklės  priemones

(kilnojamus  bokštelius,  naktinio matymo taikiklius,   specialią

virvę su vėliavėlėmis);

58.1.2. doroti arba gabenti neteisėtai sumedžiotą gyvūną;

58.2. asmeniui, turinčiam teisę medžioti:

58.2.1.   būti  medžioklės  plotuose  su  į  dėklą neįdėtu

medžiokliniu  ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam  medžioklės

plotų   vienetui   išduotame  medžioklės  lape  arba medžioti

teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės;

58.2.2.  sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi   teisės,

išskyrus  Medžioklėstaisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus  ir

nustatyta tvarka įformintus atvejus;

58.2.3.  gabenti  ar doroti neteisėtai  sumedžiotą   kanopinį

žvėrį;

58.3. medžioti neblaiviems (0,4 promilės ir daugiau);

58.4. medžioti apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių

medžiagų;

58.5.  medžioti draudžiamais naudoti įrankiais,  priemonėmis,

draudžiamais medžioklės būdais:

58.5.1. automatiniais šaunamaisiais ginklais;

58.5.2.  naudojant medžioklėje elektrinius aparatus,  skirtus

gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

58.5.3.   naudojant  sprogmenimis,  nuodus,  užnuodytą ar

anestezuojantį  jauką  arba  jaukui ir masalui  naudojant   gyvus

gyvūnus;

58.5.4.  dūmais,  dujomis  ar ugnimi varant  gyvūnus  iš   jų

slėptuvių;

58.5.5.  iš  transporto  priemonių,  taip  pat  vaikant ar

transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus

atvejus,   kai  keliuose  transporto  priemonės  susiduria su

medžiojamaisiais gyvūnais);

58.5.6. iš oro transporto priemonių;

58.5.7.  iš  judančių vandens transporto  priemonių,   varomų

varikliu;

58.5.8.  šviečiant  iš  transporto  priemonių  bet kokiais

dirbtiniais šviesos šaltiniais;

58.5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

        2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857

        (nuo 2014 m. spalio 25 d.)

        (TAR, 2014-10-24, 2014-14795)

        redakcija

naudojant  naktinius,  lazerinius, termovizorinius taikiklius

ir  jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės

plotuose;

58.5.10. statant kilpas gyvūnams gaudyti;

58.5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

         2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857

         (nuo 2014 m. spalio 25 d.)

         (TAR, 2014-10-24, 2014-14795)

         redakcija

medžioti   varant  medžioklės  plotų  vienetuose,  esančiuose

savivaldybėse,   kuriose   Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos

tarnybos   direktoriaus   -   valstybės   lygio   ekstremaliosios

situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2014  m.  spalio  10 d.

sprendimu  Nr.  B1-875  "Dėl  medžioklių  organizavimo" uždrausta

medžioti varant;

58.6.  laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas,   skirtas

medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti);

58.7. medžioti neturint žymos medžiotojo biliete apie saugaus

elgesio  medžioklėje  žinių  ir  praktinių  medžiojimo įgūdžių

patikrinimo  rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 5 metus  nuo

teisės medžioti suteikimo), žymos apie duomenų medžiotojų sąvadui

pateikimą,  įrašytos  ne daugiau kaip prieš vienerius metus   (ši

žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);

58.8.   medžioti  be  medžioklės  vadovo,  kai medžioklėje

dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;

58.9.  medžioti  medžiokliniu  ginklu,  neturint  su   savimi

galiojančio  leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo,  kuriuo

medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);

58.10.  perduoti  fiziniam asmeniui  priklausantį   šaunamąjį

ginklą  kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų   ir

šaudmenų  kontrolės  įstatymo 16 straipsnio 2  dalyje   numatytus

atvejus)  arba  medžioklės plotuose - kitus medžioklės   įrankius

asmeniui, neturinčiam teisės medžioti

58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais  ginklais,

kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius

šautuvus,  į  kurių  dėtuves  telpa  daugiau  kaip  2   šoviniai,

leidžiama  naudoti  medžioklėje,  jeigu į  jų  dėtuves   įtaisyti

ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);

58.12.  viliojimui  naudoti  elektrinius,  elektroninius   ar

magnetinius garso atkūrimo prietaisus;

58.13.  gyvūnams  gaudyti naudoti klijus, kablius  ir   kitus

įrankius,  priemones  arba  būdus, kurie  Medžioklės   taisyklėse

neįvardinti kaip leistini;

58.14.  medžiojamuosius  gyvūnus  akinant  veidrodžiais ar

kitomis priemonėmis;

58.15.  medžioti  apšviečiant medžioklės plotus   dirbtiniais

šviesos  šaltiniais  (išskyrus  atvejį,  kai  medžiojami   šernai

tykojant);

58.16.   ardyti  medžiojamųjų  gyvūnų  urvus,  namelius ir

užtvankas,  išskyrus  atvejus,  kai medžiojama  su  šunimis.   Po

medžioklės privaloma sutvarkyti iškastus urvus ir bebrų  namelius

(šio   punkto   reikalavimai   netaikomi   kai   likviduojamos

neperspektyvios bebravietės);

58.17. rinkti paukščių kiaušinius arba ardyti jų lizdus;

58.18. medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo potvynio, gaisro

ir kitų stichinių nelaimių, taip pat dar neskraidančius  paukščių

jauniklius;

58.19.   medžioti  kanopinius  žvėris  graižtvinių ginklų

neekspansyviomis kulkomis;

58.20.  medžioti briedžius ir elnius visų dydžių šratais  bei

grankulkėmis;

58.21.  medžioti  visus  kanopinius žvėris  -   lygiavamzdžių

ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;

58.22.  medžioti  kanopinius žvėris šoviniais,   neturinčiais

būtinos šaudmens energijos:

58.22.1. stirnas - graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos

energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių;

58.22.2.  danielius,  antramečius  šernus  ir  jauniklius   -

graižtvinių  ginklų  šoviniais, kurių kulkos energija 100   metrų

atstumu yra mažesnė kaip 2 000 džaulių;

58.22.3. briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus -

graižtvinių  ginklų  šoviniais, kurių kulkos energija 100   metrų

atstumu yra mažesnė kaip 2 500 džaulių;

58.23. medžioti ragus numetusius elninių žvėrių patinus;

58.24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus, išskyrus briedžių ir tauriųjų elnių antramečius patinus, varant, grandine, katilu. Draudimas netaikomas medžiojant suaugusius briedžių ir tauriųjų elnių patinus varant tyliuoju būdu;

58.25.  medžioti žvėris ir paukščius naudojant  neatrankinius

būdus,  dėl  kurių  atitinkamų rūšių populiacijos  gali   išnykti

vietiniu mastu arba būti labai trikdomos;

58.26.   gaudyti   medžiojamuosius   gyvūnus gaudyklėmis,

negalinčiomis  užtikrinti, kad gyvūnas bus pagautas   nesužeistas

arba spąstais, kurie neatitinka selektyvaus gaudymo principo arba

negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties;

58.27.  medžioti  paukščius tinklais ir  spąstais,   medžioti

paukščius be šunų, išskyrus varninius paukščius;

58.28.   pasisavinti   medžioklės  plotų   vienete rastus

nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio

technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius  gyvūnus

ar  jų  dalis,  prieš paimant gyvūną iš radimo vietos  apie   tai

nepranešus  medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam   Aplinkos

ministerijos   regiono   aplinkos  apsaugos  departamentui ar

departamento  rajono  (miesto) agentūrai ir  negavus   atitinkamo

Aplinkos  ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento  ar

departamento  rajono  (miesto) agentūros leidimo pasiimti   šiuos

gyvūnus  ar  jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai   nepranešus

nustatyta  tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o  jį

paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai;*

58.29.  tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip  pusantros

valandos  po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip   pusantros

valandos  iki  saulės patekėjimo) medžioti  sėlinant,   grandine,

katilu,  varant  ir su šunimis, išskyrus atvejus, kai su   šunimi

ieškoma sužeisto gyvūno;

58.30.   nesusitarus   su  žemės  sklypų   savininkais ar

valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir

eksploatuoti    medžioklės   įrenginius,   įrengti    aptvarus

medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;

58.31.   gadinti  ir  naikinti  bokštelius,  ėdžias, kitus

biotechninius  įrenginius  ir priemones, pasisavinti   laukiniams

gyvūnams skirtus pašarus;

58.32.  paimti  suaugusius  medžiojamuosius  gyvūnus  ar   jų

jauniklius  ir  laikyti nelaisvėje kitais tikslais ir   sąlygomis

negu numatyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme;

58.33. šerti medžiojamuosius gyvūnus jiems neįprastu  maistu,

kurio  jie  negali  rasti  natūraliomis  gamtinėmis sąlygomis,

gyvūninės  kilmės  maistu  ar  kitais  šalutiniais gyvūniniais

produktais, maisto ir maisto produktų atliekomis;

58.34. medžiojamuosius gyvūnus, esančius gyvūnų šėrykloje  ar

mažesniu  nei  100 metrų atstumu nuo gyvūnų  šėryklos,   medžioti

tykojant ar sėlinant.

58.35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857

       (nuo 2014 m. spalio 25 d.)

       (TAR, 2014-10-24, 2014-14795)

       redakcija

šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

*TIC pastaba:

pateikiama  Lietuvos  vyriausiasiojo  administracinio  teismo

2015   m.  gegužės  21  d.  sprendimo  (Administracinė  byla  Nr.

I-4-822/2015. Teisminio   proceso   Nr.   3-66-3-00040-2014-9.

Procesinio  sprendimo  kategorija  17.1  (S))  (TAR,  2015-05-22,

2015-07919) ištrauka:

"Pripažinti,  kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000

m.  birželio  27  d.  įsakymu  Nr.  258  "Dėl Medžioklės Lietuvos

Respublikos   teritorijoje  taisyklių  patvirtinimo"  patvirtintų

Medžioklės  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  taisyklių  58.28

punktas  (2014  m.  spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857 redakcija) ta

apimtimi,  kuria  numatyta,  jog  asmuo,  paėmęs gyvūną, apie tai

nepranešęs  nustatyta  tvarka,  privalo  atlyginti  žalą  gamtai,

prieštarauja  konstituciniam  teisinės  valstybės principui ir iš

šio principo kylančiam teisės aktų hierarchijos principui.".

    58.36. medžioklės plotų vienete (10 km2 (1000 ha)) įrengti daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų, vienoje šernų viliojimo vietoje vienu metu naudoti daugiau kaip 100 kg. Natūralaus pašaro ar masalo, natūralius pašarus ar masalą viliojimo vietoje išpilti ant žemės.“

  58.37. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)  

    medžioklės plotų vienetuose, kurie patenka į 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63), priede nurodytas vietoves, toje pačioje medžioklės plotų vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale) medžiojamuosius gyvūnus medžioti su varovais ar šunimis dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

 

 

     X. SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI

 

59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų  laikymo,

saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos

Respublikos  ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin.,   2002,

Nr. 13-467).

60.  Medžioklinis  ginklas išimamas iš dėklo tik  atvykus   į

medžioklės   plotus   ir  užpildžius   medžioklei reikalingus

dokumentus, užtaisomas - tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje,

atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar

medžiojant  grandine  -  pradėjus  medžioti.  Jeigu  einant su

užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar  kanalą,

perlipti  tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais  atvejais,

kai  kyla  pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina   išimti

šovinius iš ginklo vamzdžių.

61.  Prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad   jo

vamzdžiai neužsikimšę.

62. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

    (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

    (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

Medžioklinis  ginklas  nešiojamas  arba vežiojamas be šovinio

lizde  ir  su  įjungtu saugikliu. Medžioklinis ginklas nešiojamas

arba vežiojamas tik perlaužus (jei yra techninės galimybės).

63. Ne medžioklės metu medžioklinis ginklas turi būti  įdėtas

į  dėklą,  šoviniai  iš medžioklinio  ginklo  išimti,   mušamasis

mechanizmas nuleistas ir, jeigu yra techninių galimybių, šautuvas

turi būti išnarstytas.

64. Medžioklinis ginklas prišaudomas šaudykloje ar kitoje tam

skirtoje  vietoje,  įsitikinus,  kad nėra  pavojaus  žmonėms   ar

gyvūnams.  Jei  ginklas prišaudomas medžioklės plotuose,   būtina

užpildyti šių medžioklės plotų naudotojo išduotą medžioklės lapą.

65.  Šaudamas  medžiotojas  privalo  įsitikinti,  kad   šūvis

nepavojingas kitiems asmenims,   naminiams    gyvuliams,

nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar

kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.

66.  Įtartino  (silpno ar užsitęsusio) šūvio  atveju   būtina

patikrinti ginklo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.

67.  Parkritus  su  medžiokliniu ginklu, būtina  tuojau   pat

patikrinti,  ar neužsikimšo ginklo vamzdžiai. Jeigu  medžioklinis

ginklas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius.

68.   Jeigu   paspaudus  nuleistuką  medžioklinis ginklas

neiššauna,  jį  atidaryti  leidžiama  ne  anksčiau  kaip  po   10

sekundžių.

69.  Draudžiama  per jėgą stumti šovinį į  lizdą,   įstrigusį

šovinį  būtina atsargiai išimti. Kai šovinio išimti   nepavyksta,

įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.

70.  Medžioti  iš  bokštelių  leidžiama  tik  tada,  kai   jų

kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš

bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir  taikinys.

Medžiotojas  privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti  kiti

bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Prieš

išlipant iš bokštelio, būtina išimti šovinius iš ginklo  vamzdžių

ir  užmegzti  kontaktą  su  medžiotojais,  esančiais   gretimuose

bokšteliuose.

71.  Kai medžiojama varant ir kitais medžioklės būdais,   kai

medžioja daugiau negu vienas medžiotojas:

71.1.  kiekvienas  medžiotojas turi atsistoti  į   medžioklės

vadovo  jam  nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti   iš

vietos  leidžiama  iki 5 metrų į kairę ar į dešinę  tik   išilgai

medžiotojų linijos;

71.2.  draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo  nurodytos

vietos,  kol nepasibaigė varymas. Varymo pabaigos ženklus   prieš

medžioklę  arba  prieš  kiekvieną varymą  privalo  nustatyti   ir

visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas;

71.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki

varymo  pradžios. Šaunama tik įsitikinus, kad visi greta  esantys

medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai  -

gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius  gyvūnus

šaudyti  pasibaigus  varymui, išskyrus atvejį, kai   pribaigiamas

rastas sužeistas gyvūnas;

71.4.  laukti  pasirodančių medžiojamųjų  gyvūnų   medžiotojų

linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti - tik  stovint,

išskyrus  atvejį,  kai  šaunama iš medžioklės  bokštelio,   kurio

kraštai,  skirti  ginklui  atremti,  yra  ne  žemiau  nuo   žemės

paviršiaus kaip žmogaus ūgis;

71.5.  kai  medžiojama grandine, medžiotojai  privalo   gerai

matyti  greta  esančius  medžiotojus ir išlaikyti  grandinę   kuo

tiesesnę,  o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių   kampu

grandinės atžvilgiu;

71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis  medžiotojas

turi  teisę  šauti  ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu  nuo   jos

(Medžioklėstaisyklių  2  priedas). Jeigu  medžiotojai   statomi

medžiotojų  linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje   ir

pirmasis  flange  turi  stovėti  ne arčiau  kaip  50  metrų   nuo

pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės

linijos  galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik   tiesiai

prieš  save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas   tarp

pagrindinės  linijos ir flango nėra status) ir į priešingą   pusę

nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos,  laikydamiesi

30  laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys  dešiniajame

flange,  gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir  į

dešinę   nuo  jos,  o  stovintieji  kairiajame  flange  - tik

lygiagrečiai  su pagrindine linija ir į kairę nuo jos.  Abiejuose

flanguose  stovintys  medžiotojai  gali  šaudyti  ir  už   flangų

linijos.  Jeigu  flangų  linijoje  stovi  daugiau  kaip vienas

medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių  kampo

taisyklės (Medžioklėstaisyklių 3 priedas);

71.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama

tik  įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams.   Kiekvienu

atveju  į  varovų  pusę leidžiama šauti tik taip, kad  kulka   ar

šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų  pavojaus

varovams;

71.8.  ieškoti  sužeisto medžiojamojo gyvūno  leidžiama   tik

gavus  medžioklės  vadovo leidimą ir pranešus apie  tai   kitiems

medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys  medžiotojai

privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o

prieš  šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti,  kad

prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;

71.9.   draudžiama   varantiems   medžiojamuosius gyvūnus

medžiotojams  neštis  užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris   ir

paukščius;

71.10.  prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių   linijų

medžioklės  vadovas  privalo sustatyti medžiotojus kuo   tiesesne

linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi  kiti

medžiotojai,  o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams   būtina

nurodyti  galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi   užtikrinti,

kad jo šūvis nepavojingas kitiems;

71.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo  ir

varovų vadovo nurodymus;

71.12. artėjant prie vietos, kur yra tykojantis  medžiotojas,

arba įtariant, kad jis gali ten būti, privalu įvairiais įmanomais

būdais signalizuoti apie savo artėjimą;

71.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

       2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971

       (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

       (Žin., 2010, Nr. 144-7379 ) redakcija

medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai

privalo  ryšėti  ryškios  (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos

juostas  ant  kepurių  arba  dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos,

raudonos) spalvos kepures arba liemenes.

72. Draudžiama:

72.1. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971

      (nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)

     (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

72.2.  naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų  apvaliąsias

kulkas  ir  didesnius  kaip 9 milimetrų  skersmens  šratus,   kai

medžiojama varant arba sėlinant;

72.3.  neįsitikinus,  kad medžioklinis ginklas   neužtaisytas

perduoti  jį  kitam medžiotojui ar jį imti iš  kito   medžiotojo,

sunarstyto  medžioklinio  ginklo vamzdžius atgręžti į  žmogų   ar

gyvūną   (laukiant  medžiojamųjų  gyvūnų,  medžioklinio ginklo

vamzdžiai  turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o   medžioklės

bokštelyje - tik į viršų);

72.4. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma  už

nurodytąją instrukcijoje, maišyti įvairių rūšių paraką, kamščiams

naudoti degiąsias medžiagas;

72.5.  remtis  medžiokliniu ginklu einant per kliūtis,   dėti

rankas ant medžioklinio ginklo vamzdžio angos, ieškant  laimikio,

medžioklinio   ginklo   vamzdžiu  ar  buože  sklaidyti šakas,

krūmokšnius ar žolę;

72.6.   smogti  medžioklinio  ginklo  buože  ar vamzdžiais

pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti juos  medžiokliniu

ginklu iš vandens;

72.7.  taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo  linijos

ir  visais  kitais  atvejais į žmones,  gyvulius,   nemedžiojamus

gyvūnus, pastatus, transporto priemones;

72.8.  šaudyti,  kai  dėl  rūko, pūgos,  gausaus  sniego   ar

lietaus,  prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių  taikinys

yra  neaiškus  ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu   šūvio

atstumu;

72.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti

šlamesys;

72.10.  šaudyti  iš  graižtvinio  medžioklinio  ginklo   virš

horizonto linijos ir kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur

lėks kulka;

72.11.  šaudyti  arčiau  kaip per 200 metrų  nuo   gyvenamųjų

sodybų  ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų  savininkai

ar valdytojai tam neprieštarauja;

72.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių;

72.13.  grandine  medžioti miške ir krūmuose, taip  pat   kai

neįmanoma  išlaikyti  tiesios  grandinės  ir  užtikrinti šūvio

saugumo;

72.14.  medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai   šūvis

kelia grėsmę medžiotojų saugumui;

72.15.   medžioti  iš  valties,  kurioje  nėra gelbėjimosi

priemonių;

72.16.  šaudyti  iš  valties  joje  stovint  ar irkluotojo

kryptimi;

72.17.  šaudyti  iš  irklinės  valties  dviem   medžiotojams,

išskyrus  atvejį,  kai,  išmetus iš valties du inkarus,  iš   jos

medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai;

72.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-793

      (nuo 2016 m. lapkričio 23 d.)

šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis (tik medžiojant 11.3 punkte nurodytu būdu) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;

72.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos

į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;

72.20.  lipti  į valtį ar iš jos su  užtaisytu   medžiokliniu

ginklu.

 

        XI. MEDŽIOKLĖSTAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

73. Medžioklėstaisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal

kompetenciją  vykdo  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės   ir

policijos pareigūnai.

74. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

    2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

    (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

    (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

Šiurkščiais    Medžioklėstaisyklių   pažeidimais   laikomi

pažeidimai, kai:

74.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

      2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857

      (nuo 2014 m. spalio 25 d.)

      (TAR, 2014-10-24, 2014-14795)

      redakcija

pažeidžiami   Medžioklėstaisyklių   58.1-58.5   ir   58.35

papunkčiuose nurodyti draudimai;

74.2. vengiama pasitikrinti blaivumą.

75.  Medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos  apsaugos

valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis  būti

tikrinami  neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo  psichotropinių

medžiagų  būsenai  nustatyti.  Asmuo,  atsisakęs  ar   vengiantis

pasitikrinti  blaivumą ar apsvaigimo nuo psichotropinių  medžiagų

būseną,  laikomas  neblaiviu ar apsvaigusiu  nuo   psichotropinių

medžiagų.

76.   Asmenys,  pažeidę  Medžioklės  taisykles, traukiami

administracinėn,  civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn  įstatymų

nustatyta tvarka.

 

                    _________________

 

Medžioklės Lietuvos

                                    Respublikos teritorijoje

taisyklių

                                     1 priedas

 

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

  2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768

  (nuo 2010 m. rugsėjo 19 d.)

  (Žin., 2010, Nr. 110-5652 ) ir

  2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

  (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

  (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

 

                  (Akto pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

        (medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

 

_________________regiono aplinkos apsaugos departamento

_________________rajono (savivaldybės) agentūrai

 

                          AKTAS

DĖL VIENO VARYMO METU SUMEDŽIOTO DIDESNIO LICENCIJUOJAMŲ

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SKAIČIAUS NEI TURIMA LICENCIJŲ ŠIEMS GYVŪNAMS

                        SUMEDŽIOTI

                      ______________

                          (Data)

 

Šis aktas surašytas patvirtinant, kad 20   m. ___d. ____ val.

___________________rajone ______________medžioklės plotų vienete

vykusioje medžioklėje, turint _____vnt. licencijų________________

_________________________________________________________________

       (nurodyti tikslų licencijos pavadinimą)

sumedžioti vieno varymo metu sumedžiota _____ vnt._______________

________________________________________________________________.

       (nurodyti gyvūno rūšį, lytį ir amžių)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

Pastaba.  Jei  sumedžiojamas licencijuojamo gyvūno   patinas,

akte  pateikiama  visa  informacija,  kuri  pateikiama pildant

Licencijos sumedžioti tauriojo elnio ar briedžio patiną atkarpą.

 

Medžioklės    ___________        ________________________

vadovas        (Parašas)          (Vardo raidė, pavardė)

 

 

                    _________________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

                            teritorijoje taisyklių

                            2 priedas

 

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

  2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768

  (nuo 2010 m. rugsėjo 19 d.)

  (Žin., 2010, Nr. 110-5652 ) ir

     2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

  (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

  (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

 

 

                  (Akto pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

        (medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

 

_________________regiono aplinkos apsaugos departamento

_________________rajono (savivaldybės) agentūrai

 

                          AKTAS

 DĖL SUMEDŽIOTO RAGUS NUMETUSIO STIRNOS/BRIEDŽIO PATINO, NE TO

       AMŽIAUS (AMŽIAUS GRUPĖS) AR SUŽEISTO GYVŪNO

                      ______________

                          (Data)

 

Šis aktas surašytas patvirtinant, kad 20 m. ___d. ___val.

___________________rajone ______________________medžioklės plotų

vienete teisėtai medžiojant:

1.  stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius,  sumedžiotas

       (kas netinka, išbraukti)

ragus numetęs stirnos/briedžio patinas.

       (kas netinka, išbraukti)

2.  teisėtai  medžiojant  antramečius tauriųjų  elnių   ir/ar

                                     (kas netinka, išbraukti)

briedžių patinus, sumedžiotas ne to amžiaus (amžiaus   grupės)

gyvūnas.

Vietoj antramečio tauriojo elnio/briedžio patino, sumedžiotas

                         (kas netinka, išbraukti)

_________________________________________________________________

                    (nurodyti amžių)

tauriojo elnio/ briedžio patinas

(kas netinka, išbraukti)

3. sumedžiotas sužeistas________________________________________.

                   (nurodyti gyvūno rūšį, lytį ir amžių)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

 

 

Medžioklės    ____________        _______________________

vadovas        (Parašas)           (Vardo raidė, pavardė)

 

                   _________________

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

                            teritorijoje taisyklių

                            3 priedas

 

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

  2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768

  (nuo 2010 m. rugsėjo 19 d.)

  (Žin., 2010, Nr. 110-5652) ir

  2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

  (nuo 2014 m. balandžio 16 d.)

  (TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija

 

 

               (Pranešimo pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

        (medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

 

_________________regiono aplinkos apsaugos departamento

_________________rajono agentūrai

 

            PRANEŠIMAS APIE SUMEDŽIOTĄ VILKĄ

                      ______________

                          (Data)

 

Pranešame, kad 20 m. ______________________d. ______val.

___________________rajone __________________________________sen.

_______________________ miško _______________________________kv.

medžiotojas ____________________________________sumedžiojo vilką.

                  (Vardo raidė, pavardė)

 

Informacija apie sumedžiotą vilką:

1.   vilko   sumedžiojimo  būdas  (varant,   tykojant, su

vėliavėlėmis, kita _____________________________________________)

                         (kas netinka - išbraukti)

2. apytikslis amžius (jauniklis/suaugęs)

               (kas netinka - išbraukti)

3. lytis (patinas, patelė)

     (kas nereikalinga - išbraukti)

4. išoriniai požymiai:

Oda/kailis pažeisti niežų (taip, ne),

                 (kas nereikalinga - išbraukti)

kiti aiškiai matomi fiziniai defektai_______________________

 

 

Informaciją    _________           ______________________

pateikė        (Parašas)           (Vardo raidė, pavardė)

 

 

                    _________________

 

 


©1996-2013 VĮ Registrų centras